Startsida

Brostugan

Gården

Vi som bor här

Naturoch Kultur

Kontakt

Länkar

 

Välkommen till Brogården i Ölanda

Ölanda by ligger i ett öppet odlingslandskap sydost om Hudene kyrkby i Herrljunga.

Genom Ölanda rinner Vimleån, som mynnar ut i Nossan. Nossan rinner väster om byn.I Ölandas utkanter på impediment och betade lövskogar finns ett flertal fornlämningar.     Bynamnet Ölanda kommer troligen av ö i betydelsen ”upphöjning i sankmark” samt av land i betydelsen terräng.

På Brogården bedriver familjen Ottosson ett lantbruksföretag med mjölk- och köttproduktion.


 

Man äger och brukar även Frisagården , som ligger mer centralt i byn.
Som komplement till det traditionella jordbruket finns ett hus som hyrs ut till turister.
Kulturgeografiskt tillhör bygden sydsvenska höglandets skogsbygder och naturgeografiskt
smålandsterrängens västsida. Den präglas av moränåsbildningar
med en hel del berg i dagen. Naturlandskapet är omväxlande med öppna jordbruksbygder.

och sammanhängande skogområden. Här är en karta från 1890-talet,visar hur det såg ut i Ölanda då. Det fanns en hel del torp markerade med T, som nu är försvunna.

De brungula ytorna är åkrar och de grönblå är ängar. Ängen var förr det viktigaste markslaget. Den producerade hö. Örter och gräs av många slag torkades till vinterfoder
åt husdjuren. Från husdjuren fick man sedan gödsel, som blev till näring för
växterna på åkern. I Ölanda fanns det en hel del ängsmark utmed Vimleån.


 

Idag produceras djurens vinterfoder på annat sätt.
Det vanliga är att man odlar gräs på åkermark, som sedan ensileras eller torkas.
I ängen växte förr många olika sorters blommor. De har blivit sällsynta idag,
då många ängar försvunnit. I betesmarker som förr varit gammal ängsmark och
inte gödslas, där kan ängsväxter påträffas. Ängsväxtervill ha mager mark och ljust. Dessa villkor uppfylls ofta längs vägrenar, då vegetationen slås av för att
inte växa igen. Så titta lite extra på vägrenarna. Det kan finnas ängsväxter. Dessa växter är ett biologiskt kulturarv. Svinrot Man pratade förr om svinrotsängar.
De torkade bladen åts av nötkreaturen. Rötterna grävdes upp och gavs till grisarna.
Slåttergubbe prästkragar och blåklockor som är vanligare tillhör också
ängsfloran.

1. I jordkällaren utjämnas temperaturväxlingarna så att maten hålls sval på sommaren och skyddas från frost på vintern.Vid bygget av jordkällare grävde man först en
stor grop i marken. I den timrades sedan en valvform av grova stockar på vilken stenen vilade under välvningen. Det var nödvändigt att vara noggrann vid valet av sten. De måste vara kilformiga och så pass jämna att det gick att mura ett hållfast valv av dem. När valvet var lagt togs stockarna bort. Valvet tätades vanligenmed kalkbruk och mossa och isolerades med näver. Källaren övertäcktes därefter med jord och ibland lades ett yttertak på.

2. Byns eller gårdens smedja låg oftast en bit bort från bebyggelsen med tanke på brandfaran. I gårdssmedjan utfördes enklare arbeten för husbehov och reparationer av gårdens redskap. Man skodde även hästar. Smedjan var vanligen ett timmerhus med ässja, bälgar och ett städ. Smidet krävde en stor uppsättning av redskap, tex smidesstänger och släggor. Om smedjan brunnit ner finns oftast ett spismursröse efter ässjan.

3. Det finns olika typer av torp. Allmogetorpen tillkom, när de obesuttna ökade i antal på 1800-talet. De brukade en bit mark och hade någon ko. Oftast hade de andra arbeten t.ex. skomakare eller skräddare. Soldattorp har det också funnits under drygt 200 år, när försvaret baserades på indelningsverket. Soldaten skulle i fredstid infinnasig till övningar eller i orostid kallas ut ikrig. I fredstid odlade soldaten en bit mark och hade några husdjur att leva av.
Se dig om i Ölanda med denna folder i din hand. Den hjälper dig att hitta de platser som markerats på kartan. De röda siffrorna på kartan motsvarar en text med samma nummer i foldern. Det gula är åkrar. Det ljusgröna är betesmarker.Det mörkare gröna är skog och
trädbevuxe mark. Byggnader är svarta. Bostadshus vita med en svart linje som
begränsning Karta från 1980-talet baserad påflygbild.

4. En ek utgör livsrum för flest andra arter i vårtland under sin livstid. Man skulle kunna säga att eken bär en päls av andra mindre växter och djur.
Den är tillräckligt stor och mångfasetterad, för attmånga små organismer skall finna sig tillrätta i dess olika mikromiljöer och den kan bli mycketgammal. En del av ekens alla inhysningar är helt beroende av att leva på elleri ek, men de flesta kan även
leva på andra träd.400-500 lavar, 800-900 olika insekter + parasiter
=ca 1 500 arter, som lever på ek under ekens olika åldersstadier.
De flesta av ekens invånare är oansenliga. Vissa äter på löven, andra bor på barken, andra lever i en savspricka. Barken – ett landskap i miniatyr. I den grova barken
lever framförallt lavar men också mossor ochsvampar. Lavar består av en alg + en svamp som lever i symbios. Lavar växer i allmänhet långsamtnågon tiondels mm till några cm per år. När man jämför de två kartbilderna ser man stor överensstämmelse. En del åkermark från 1890-talet har övergått till annan markanvändnig, men fortfarande är landskapet småskaligt och mosaikartat, vilket är typiskt för Sjuhäradsbygden.
Det bruna är åkrar och det blågröna ängar.

5. Ölanda by ligger till största delen samlad på en höjd. Här är Frisagården.

6. En fägata är en väg för boskap med hägnader på ömse sidor. Den ledde förr djuren ut till utmarksbetet– skogen, där de gick fritt och betade under uppsikt av en vallpojke under växtsäsongen.Åker och äng låg centralt i byn och där fick inte djuren beta. De flesta fägator hägnades förr med gärdesgårdar av trä. När man började bryta sten i samband med nyodlingen under 1800-taletblev stenmurar vanliga även i skogsbygder. Det
är de stenmursomgärdade fägatorna, som man kan se i dagens landskap.

 

7. Ölanda är känt för sitt stenmurslandskap. Stenmurar är något som är mycket påtagligt i
Sjuhäradsbygdens odlingslandskap idag. De flestastenmurarna har tillkommit omkring laga skiftet(1827) och framåt. Gränserna blev då mer definitiva och ofta raka. Dessutom fanns det en hel del stenrösen på åkrarna, som man ville bli av med, då man började bruka åkern med rationellare metoder. Utöver att markera gränser har stenmurar använts som hägnader.
Miljön vid stenmuren är ofta torr, blir tidigt varm på våren. Detta gör att här trivs djur som ödloroch ormar. Värmen gynnar även vissa växter med tidig vårblomning.

Lämningar från förhistorisk i Ölanda
Det finns många förhistoriska lämningar i Ölanda.Byn ligger väl till mellan två vattendrag.
De första människorna som kom slog sig ofta ned vid något vatten. Man har i byn funnit flintföremål och det finns också många förhistoriska gravar mer eller mindre centralt belägna i byn, som visar att folk bott i Ölanda i tusentals år.

8. Det finns ålderdomliga odlingsrösen. De äldsta rösena kan ha lagts upp redan under bronsåldern, då man odlade på ett extensivt sätt ochtog stora arealer i anspråk. Man träffar ofta påsådana här odlingsrösen i dagens skogsmark i Sjuhäradsbygden.

De är svåra att upptäcka. De är låga och flacka och man brukar säga att stenstorleken
är homogen, av en mansbördas storlek. På den tiden som de samlades i högar var de obekväma att ha när man odlade. Ofta kan man ocksåse att ytorna intill kan vara lite plana. I Ölandafinns en hel del i anslutning till gravarna. Gravarna och röjningsrösena hör ihop tidsmässigt.

9. På flera ställen på påträffas förhistoriska gravar,stensättningar och högar.


 

10. Det finns ett gravfält i en träddunge mot Grimstorp till.
 

11. Utmed vägen mot Skölvene finns också en hel del gravlämningar.

 

Natur

Eivor o Bengt Ottosson, 0513 230 62, 070 652 02 53  eivor.ottosson@telia.com